16. januára 2023

Rušná MCM jeseň na Slovensku

Jeseň bola nabitá školeniami a realizáciou matematických prechádzok naprieč celým Slovenskom.

Koncom septembra Základná škola na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch uskutočnila projektový deň, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci 9. ročníka. Tí pomocou matematických prechádzok prebádali centrum mesta, okolie školy a tiež dediny Branovo a Dvory nad Žitavou. Katedra matematiky UKF sa na tomto krásnom projekte spolupodieľala v rámci riešenia medzinárodného projektu ICSE Academy.

Doktorandka Silvia Haringová na seminároch z predmetu Didaktické hry a zábavné úlohy naučila tri skupiny denných a jednu skupinu externých študentiek učiteľstva pre primárne vzdelávanie ako tvoriť a realizovať matematické prechádzky. Tvorbe a realizácii prechádzok so žiakmi 5. ročníka učiteľstva matematiky v kombinácii sa venuje doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. Výstupom jej študentov je prechádzka na nimi zvolenom mieste, zväčša v ich rodnom meste.

Janka Medová a  Silvia Haringová navštívili ZŠ na Duklianskej ulici v Bánovciach nad Bebravou, kde uskutočnili školenie k matematickým prechádzkam pre učiteľov prvého stupňa a učiteľov matematiky na druhom stupni ZŠ. Pán učiteľ zo ZŠ Gorazdova v Bánovciach nad Bebravou pripravil pre svojich žiakov 6.A (ma)tematickú prechádzku po stopách Sherlocka Holmesa v budove školy. Doktorandky Katka Laššová a Silvia Haringová mu prišli pomôcť s jej realizáciou so žiakmi.  

Študenti 5. ročníka učiteľstva v kombinácii Michal Fojtík a Peter Košťál pripravili prechádzky pre žiakov štvrtého, piateho a deviateho ročníka zo ZŠ s MŠ v Slatine nad Bebravou, Janka Medová, doktorandky Katka Laššová a Silvia Haringová a Peter Košťál ich prišli so žiakmi zrealizovať.

Ďalšia prechádzka sa konala na Katolíckej spojenej škole v Nemšovej, kde žiaci riešili úlohy, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky Veronika Meščánková a Majka Šimáková. Prechádzka obsahovala úlohy aj v interiéri i v exteriéri. Janka Medová a doktorandka Silvia opäť nemohli pri realizácii chýbať.

V krásnom prostredí Zaježovských Lazov sa uskutočnil workshop k matematickým prechádzkam určený pre učiteľov z celého Slovenska, ktorým ich tvorbu a realizáciu pomocou MathCityMap predstavila Silvia.

Ďalšou akciou na propagovanie prechádzok medzi učiteľmi z celého Slovenska bol webinár. Viedla ho Silvia spolu s Veronikou Bočkovou a zúčastnilo sa ho viac ako 150 účastníkov.

S prechádzkami Silvia cestovala aj do Skalice na Základnú školu Vajanského, kde prišla pomôcť pani učiteľke Zuzke Chytilovej a žiakom 9. ročníka pripraviť prechádzku pre žiakov 5. ročníka.       

 

  

 

Koncom októbra Silvia uskutočnila školenie k matematickým prechádzkam v Starej Ľubovni pre učiteľov zo základnej školy na Komenského ulici. Spolu s pani učiteľkou Libušou Hnátovou pripravili na školenie prechádzku v okolí školy.

V novembri sa už tradične konal Týždeň vedy a techniky na Slovensku. V rámci tohto týždňa Silvia navštívila ZŠ sv. Marka v Nitre a pani učiteľke Kike Hazuchovej, ktorá si úlohy vopred pripravila, Silvia pomohla s ich vložením na portál MathCityMap. O pár dní neskôr spolu zrealizovali prechádzku so žiakmi 6. a 7. ročníka. Taktiež zavítala na Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci, kde na námestí pre žiakov pripravila a zrealizovala matematickú prechádzku. Počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku Veronika Bočková realizovala on-line prechádzku zameranú na opakovanie učiva o prirodzených číslach na ZŠ Kniežaťa Pribinu v Nitre so všetkými žiakmi 5. ročníka.

V rámci predmetu Didaktické hry a zábavné úlohy prišla bývalá študentka UKF, teraz už pani učiteľka Kristína Čierniková zo ZŠ s MŠ Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom, porozprávať študentkám v odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie o aktivitách, ktoré robí so svojimi žiakmi. Podelila sa s nimi aj o zážitky a skúsenosti s realizáciou matematických prechádzok či už vonku alebo vnútri so žiakmi prvého stupňa.

Matematickej prechádzky zameranej na zlomky situovanej v hlavnej budove UKF sa zúčastnili žiaci z krúžku, ktorý je zastrešený projektom podporeným Agentúrou na podporu výskumu a vývoja APVV-20-0599 Intervenčný program v prírodných vedách a matematike.

Ďalšiu prechádzku riešili žiaci, ktorí sa vo štvrtok 24. novembra 2022 prišli pozrieť na Deň otvorených dverí na Fakulte prírodných vied a informatiky.

Azda poslednú matematickú prechádzku v tomto roku sme vytvorili v centre nemeckého Freiburgu ako ukážku pre riešiteľov projektu ICSE Academy (https://icse.eu/icse-academy/). Matematické prechádzky budú súčasťou letnej školy vyučovania STEM predmetov, ktorú bude v rámci projektu realizovať univerzita v holandskom Utrechte.

Za šírenie inovatívnych vyučovacích metód medzi učiteľmi matematiky a za popularizáciu MathCityMap prechádzok  bolo v pondelok 19. 12. 2022 Silvii Haringovej udelené ocenenie Študentská osobnosť Slovenska za rok 2021/22 organizovanej Junior Chamber International – Slovakia. Stala sa laureátkou pre kategóriu Informatika, matematicko-fyzikálne vedy.

Matematické prechádzky v tomto jesennom období zrealizovali aj mnohé ďalšie školy. Nám informácie o realizácii MathCityMap prechádzok poskytli Základná škola z Kanianky, Gymnázium M.R.Štefánika v Novom meste nad Váhom, Súkromná základná škola v Novej Dubnici, Spojená Škola sv. Jozefa v Novom meste nad Váhom, ZŠ Kukučínova v Detve a Základná škola na Školskej ulici v Handlovej.

Tešíme sa zo záujmu učiteľov a škôl o matematické prechádzky a tešíme sa na pokračovanie v roku 2023.

Dátum: 16. januára 2023 | Vytvoril: Philipp Larmann | Kategória: | Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *